Materiell og levering er gratis.

Veileder krisesenterloven

Krisesenterloven gir alle kommuner en plikt til å sørge for et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner. For å bistå kommunene i å gi sine innbyggere et godt hjelpetilbud, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet laget en veileder til loven. Veilederen bygger på loven og dens forarbeider. Hovedformålet er å vise, blant annet ved bruk av konkrete eksempler, hvordan kommunen kan realisere lovens forpliktelser. Spørsmål som drøftes er:

- Hvilke krav stiller loven til  innholdet i krisesentertilbudet?

- Hva betyr det at krisesenteret skal være trygt?

- Hva er et godt tilbud til barn på krisesenter?

- Hva innebærer et helhetlig krisesentertilbud?

- Hvordan kan den enkelte voldsutsatte få en helhetlig oppfølging?

- Hvilken hjelp har brukerne krav på i reetableringsfasen?

- Hvilken kompetanse er nødvendig blant ansatte på krisesenter?

Lagerstatus: 826

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no