Leveringsbetingelser

VILKÅR FOR BRUK OG BESTILLING

Generelt

Ved å
anvende dette nettstedet aksepterer du (heretter kalt Kunden) samtidig de
bruksvilkår som følger nedenfor.

Bestillingsløsningen
(heretter kalt produktet) eies og vedlikeholdes av Flisa Trykkeri AS (heretter
kalt FT).

Kundens rettigheter og plikter

Kunden
må selv administrere og nyttiggjøre seg av produktet og kan fritt disponere
data i systemet.

Kunden
plikter seg til å informere FT om eventuelle endringer i Kundenes
firmaopplysninger som kan ha innvirkning på kundeavtalen mellom Kunden og FT.

Alle bestillinger
eller slettinger foretatt med en Kundes brukernavn og passord anses som
foretatt av kunden, og kunden blir ansvarlig for eventuelle bestillinger.

Kunden
forsikrer at han/hun innehar alle immaterielle rettigheter, herunder full
bruksrett og at det ikke er nødvendig å innhente samtykke fra tredjemann for å
benytte seg av og foreta bestillinger i produktet.

Flisa Trykkeris plikter

FT
forplikter seg til ikke å gi uvedkommende opplysninger om Kunden som FT mottar
eller som til enhver tid er registrert som kunde.

FTs
eventuelle erstatningsansvar overfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende
regler.

FT
fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap hos
Kunden, som eksempelvis tap av inntekter som følge av websidens (produktet)
eller webserverens nedetid.

FT
forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktet, uten å
informere Kunden om dette.

FT kan
avslutte kundeforholdet ved skriftlig eller elektronisk melding til Kunden,
dersom Kunden har misligholdt eller ikke oppfylt sine betalingsforpliktelser.

Priser

Gjeldende
produktpris er den som er oppgitt i kundeavtalen mellom Kunden og FT.

Reklamasjonsrett (Kjøpsloven av
13.mai nr 27 1988)

Dersom
mottatt vare har feil eller mangler, kan Kunden på visse vilkår gjøre gjeldende
en rekke mangelsbeføyelser (for eksempel å holde kjøpesummen tilbake, retting,
omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. Kjl. §§30
flg. Dette forutsetter imidlertid at Kunden reagerer innen visse frister. I
forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at Kunden
mottok varen, dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger
enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må
gis melding til FT innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde
oppdaget mangelen.

Det
stilles ingen formkrav til reklamasjon, men av bevismessige grunner bør
meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser
Kunden ønsker å gjøre gjeldende.

Ved
reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal FT bære alle
kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Informasjon om betaling og levering

Alle
varer må forskuddbetales før produksjon av varen starter. Så snart FT har
registrert betalingen vil produksjon av varen starte.

Innlagt
kjøpsordre er bindende. Når kjøpsordre er innlagt hos FT vil Kunden kort tid
etter motta en ordrebekreftelse på e-post. Kunden forplikter seg til å sjekke
e-posten sin regelmessig etter bestilling.

Hvis
Kunden ikke mottar en ordrebekreftelse, så ta kontakt med FT.

Leveringstid
vil være inntil 10 dager etter mottatt betaling + postgang. Hvis ikke varen er
mottatt etter rimelig tid, så ta kontakt med FT.

Ved
bestilling av flere produkter kan leveransen bli delt på to eller flere
forsendelser.

Skade

Utover
det som er nevnt i informasjonen ovenfor, påtar ikke FT seg ytterligere ansvar
for eventuelle forsinkelser eller feil. Unntatt er handlinger begått med
forsett eller grov uaktsomhet. FT påtar seg ikke ansvar for indirekte skader
eller følgetap.

Force Majeure

FT kan
ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold som ligger
uten for FTs kontroll, slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter,
politiske og offentlige bestemmelser.